Đóng
OB CLUB 2
OB CLUB 3
OB CLUB

Đầu tư xây dựng hạ tầng

Đầu tư xây dựng hạ tầng là một trong những chiến lược phát triển bền vững, bên cạnh việc phát triển doanh nghiệp còn có yếu tố hổ trợ phát triển kinh tế địa phương tại những khu vực còn khó khăn. Với hai dự án Cảng Cá và Khu Dịch Vụ Nghề Cá ; và Khu Phức Hợp Dịch Vụ cửa khẩu, chúng tôi đã định hướng đây là những dự án mang tính xã hội cao. Tuy nhiên trong tương lai, đây là những dự án khả thi về mặt kinh tế cho Tập Đoàn trong thời gian không xa.

Lĩnh vực khác